proje

Home / proje

CA@SE logo

KA 2- YETİŞKİN EĞİTİMİ ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR

Arka Plan

Günümüz Avrupa’sında karşılaşılan başlıca sorunlardan biri de yüksek işsizlik oranlarıdır (Avrupa’da 23 milyon kişiye eşit olan aktif nüfusun %10’u, İtalya’da ise %12,8’i) ve bu oran özellikle de düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişiler arasında daha yüksek bir şekilde görülmektedir. Aslında Avrupa 2020 Stratejisi’nin hedeflerinden biri de 2020 yılına kadar yaşları 20 ile 64 arasında değişen kadın ve erkeklerde %75 istihdam oranına ulaşmaktır.

Aynı zamanda Avrupa, yaşlanan nüfus, engelli kişiler ve artan göç oranları gibi sorunlarla karşı karşıya kalmakta ve bu da sağlık ve bakım sektöründe giderek artan personel ihtiyacına neden olmaktadır. Şu anda tüm Avrupa’da yaklaşık 20 milyon kişi beyaz yakalı çalışanlar olsa da bu rakam giderek artmaktadır. Ortakların tecrübelerine göre, bu sektörde çalışan kişiler ( çoğunlukla göçmenler) genellikle işçi hakları ve hatta bir işletme kurma konusunda sahip olabilecekleri fırsatların farkında değildir. İşte bu sebeple, esasen sosyal girişimciliği teşvik etmesi hedeflenen ve Kamu ve Özel sektör tarafından tedarik edilen bir kılavuz oldukça faydalı olacaktır.

Aslında girişimcilik Avrupa’da çok yaygın bir kariyer seçeneği değildir. Bu durum, özellikle düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişiler, kadınlar ve göçmenler arasındaki girişimcilik becerileri ve bilgisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka sebep de eğitim sistemlerinin ve personelin, girişimcilik becerilerini kazanmaya yardımcı olma ve bu becerileri öğrenmede uygun bir ortam yaratma konusunda yeterince hazırlıklı olmamasıdır.

Bu sebeple projemiz; eğitim ve istihdam konusunda dezavantajlı yetişkinleri desteklemek, etkililik ve verimlilik açısından hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve son kullanıcıların (sağlık ve bakım sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişiler) girişimcilik ve yasal düzenlemelere ilişkin içeriği edinmesine yardımcı olmak amacıyla, sosyal hizmet sektöründe görev yapan eğiticilerin eğitimlerine ve profesyonel gelişimlerine, eğitmenlere, kariyer koçlarına, kamu görevlilerine ve üçüncü sektör çalışanlarına odaklanacaktır. Bu proje ile sağlık ve bakım sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişiler olan nihai yararlanıcılar arasında sosyal girişimciliği teşvik etmeye ve onlara yeni beceriler edinmesinde yardımcı olacak eğitmenlere, eğitimcilere, kariyer koçlarına, kamu görevlilerine ve üçüncü sektör çalışanlarına katkı sağlayacağız.

Nihai yararlanıcıların çoğu, bulundukları ülkenin, iş kanunlarını bilmeden ve yasal güvenceleri olmadan çalışmaktadır. Bu nedenle CA@SE projesi ile:

-Özellikle beyaz yakalı çalışanlar ve hastabakıcılar için, sosyal hizmet sektörü alanında ulusal iş sözleşmelerine ilişkin bilgi sağlaması,

-Piyasanın ihtiyacını karşılamak için sosyal girişimciliği teşvik etmesi hedeflenmektedir.

 imagen1

 

Amaçlar

Projenin temel amacı;

-Sağlık ve bakım sektöründeki düşük vasıflı kişilerle çalışan profesyonellerin yetkinliklerini arttırmak, bu kişilerin rehberlik etme ve sosyal girişimcilik konusundaki profesyonel gelişimlerini teşvik etmek ve sektördeki düşük vasıflı kişilerin bir iş planı geliştirmelerini desteklemek,

-Girişimci olma konusunda kendilerine olan güveni toplamaları için düşük vasıflı kişilerin yaygın ve sargın eğitim ile kazandıkları yeterliliklerinin değerlendirmesini uygulamalı bir şekilde hayata geçirmek,

-Özellikle beyaz yakalı çalışanlar ve hastabakıcıların yer aldığı sosyal hizmetler alanında ulusal iş mevzuatına ilişkin olarak bilgi sağlamak,

-Piyasanın ihtiyacını karşılamak için sosyal girişimciliği teşvik etmek,

Etkililik ve verimlilik bakımından sağlanan hizmetlerin kalitesini artırmak,

-Düşük vasıflı kişilere girişimcilik becerileri kazandırarak istihdam potansiyelini artırmak amacıyla bu kişilerle doğrudan bağlantı içinde olan eğitmenlere, eğitimcilere, kariyer koçlarına, kamu görevlilerine, üçüncü sektör çalışanlarına araç, yöntem ve eğitim sunmaktır.

Belirlenen Öncelikler

Yukarıda belirtilen proje arka planı ve amaçlarını temel alarak, CA@SE projesi Erasmus+ programının aşağıdaki öncelikleri ile aynı doğrultudadır:

-Yenilikçi ve öğrenci merkezli yaklaşımlar kullanarak beyaz yakalı çalışan sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişilerin girişimcilik gibi transversal (çapraz) becerilerini geliştirmeyi ve bu kişilerin örgün eğitim dışında kazandıkları yetkinliklerini ölçmek için uygun değerlendirme yöntemleri oluşturmayı amaçlar.(Yatay öncelik no.1)

-Yetişkin öğrenimi hizmetlerine erişim, kariyer ve eğitim rehberliği ve yaygın ve sargın eğitim yoluyla kazanılmış öğrenmelerin geçerliliğinin onaylanması ile ilgili bilgi sağlamayı amaçlar. (Yetişkin eğitiminde alana özgü öncelik no.2)

Proje Faaliyetleri

Ortaklar, proje süresince aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir:

Fikri Çıktı no. 1                      Değerlendirme El Kitabı

Bu fikri çıktının amacı, 2 safhalı bir araştırma (masa başı araştırma ve saha araştırması) oluşturmak ve beyaz yakalı çalışan sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişilerin yaygın ve sargın eğitim yoluyla kazanılmış yeterliliklerini ölçmek için bir kılavuz geliştirmektir.

Masa Başı Araştırması:

-Sağlık ve bakım sektöründeki girişimci olarak işe başlamaya ilişkin ortak ülkelerin mevzuat içeriğine (sosyal işletmeler)

-Yeterliliklerin biçimsel değerlendirmesi konusunda iyi uygulama örneği olan metodoloji ve yöntemler

-Eğitimdeki belli açıklara cevap vermek amacıyla ortak ülkelerdeki sosyal girişimcilik eğitmenleri için mevcut eğitim programlarının iyi uygulamaları üzerine odaklanacaktır.

Saha Araştırması;

-Profesyonel yeterlilikleri değerlendirme yöntemleri konusunda öneri getirmek ve

-Beyaz yakalı çalışan sektöründeki yetenek (sosyal girişimcilerin sahip olması gereken beceriler) eksikliklerini belirlemek amacıyla yetişkin eğitimi veren profesyoneller ve sosyal girişimcilerden ülke başına 15 temsilci ile görüşen tüm ortak ülkelerde yürütülecektir.

Söz konusu araştırmadan yola çıkarak Fikri Çıktı 1’in öncü ortağı,  beyaz yakalı işçi sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişilerin yaygın ve sargın eğitim ile edindiği profesyonel yeterliliklerini ölçecek yöntemleri içeren bir Değerlendirme Kılavuzu hazırlayacaktır. Söz konusu kılavuz tüm ortak ülkelerin dillerine çevrilecektir.

Fikri Çıktı no.2                  Eğitim Kursu Müfredatı ve Pilot Çalışma

Bu fikri çıktının amacı;

-Beyaz yakalı çalışan sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişilere bilgi sağlayabilecek bir rehberlik masası kurmak (kurstan sonra, bkz: Fikri Çıktı 3) ve

-Düşük vasıflı kişilerin bir iş planı geliştirmesini ve girişimcilik becerileri edinmesini destekleme konusunda araç ve yöntemler sağlamak için eğitimciler, eğitmenler, kariyer koçları, kamu görevlileri ve üçüncü sektör çalışanlarına yönelik bir eğitim müfredatı oluşturmak ve bunu pilot eğitim ile test etmektir.

Eğitim müfredatı toplam 5 modülden oluşacaktır. Bunlar; (1) yaygın ve sargın eğitim yoluyla edinilen yeterliliklerin değerlendirilmesi, (2) sosyal hizmet sektöründeki iş eşleştirmelerini desteklemek amacıyla bölgede hali hazırda bulunan hizmetleri eşleme ve nihai yararlanıcıların istihdama dahil edilmesini kolaylaştırma (3) hem işçi hakları hem de girişimcilik çerçevesinde yasal düzenlemeler, (4) temel iş becerileri ve  (5) iş planı yöntemleridir.

Pilot Çalışma, her ülkeden 10 kişinin katılımıyla tüm ortak ülkelerde yürütülecek, karma öğrenme yöntemleri esas alınacak ve bu nedenle farklı coğrafi bölgelerde yaşayan/çalışan kişilerin katılımını sağlamak amacıyla hem yüz yüze olan dersleri hem de uzaktan eğitim (e-öğrenme) aktivitelerini bir araya getirecektir.

Eğitim müfredatı tüm ortakların dillerine çevrilecek ve projenin web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilecektir.

Fikri Çıktı no.3                Mesleki rehberlik masaları kurmak (Tek noktadan hizmet sunulan yerler)

Bu fikri çıktının amacı, düşük vasıflı kişilerin sosyal girişimcilik ve iş planı kurma konusunda bilgi ve yardım alabileceği ortak ülkelerde mesleki rehberlik masaları (tek noktada hizmet sunumu) kurmaktır. Bu masalarda çalışacak personel; eğitmenler, eğitimciler, kariyer koçları, kamu görevlileri ve Pilot Çalışmaya katılmış olan üçüncü sektör çalışanlarından oluşacaktır.

Söz konusu masalar projenin son 3 ayında oluşturulacak ve düşük vasıflı kişilerin eğitim ve istihdam konusunda genellikle gittikleri eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri, iş ve işçi bulma kurumları, gençlik merkezleri vb. yerlerde kurulacaktır.

Bu Fikri Çıktı’nın nihai amacı ise ülke başına belirtilen beyaz yakalı çalışan sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişiler için katılımda bulunan her ülkede 10 iş planı elde etmektir.

Rehberlik masaları, mümkün olduğunca en geniş nihai yararlanıcı çeşitliliğine ulaşmak için projenin bitiminden sonra en az 1 yıl daha devam ettirilecektir.

Ortak personel eğitim etkinliği

Düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişilerin iş planı oluşturmasını destekleme ile ilgili uygulanacak yöntemin (metodoloji) Pilot Çalışmalarından sonra ortak bir personel eğitimi etkinliği düzenlenecektir. Avrupa (uluslararası) çalıştayı süresince elde edilecek metodoloji proje ortağı olan her ülkede uygulanacaktır. AB Çalıştayına her ülkeden Pilot çalışmaya katılan 2 kişi katılım gösterecektir.

Çoğaltıcı etkinlik no.1

Yaygınlaştırma etkinliği tüm proje ortağı ülkelerde düzenlenecektir ve bu etkinlik süresince ortaklar ilgili paydaşlara ve yetkililere proje ürünlerini sunacaktır.

Çoğaltıcı etkinlik no.2

Proje sonunda tüm ortakların, hedef grup üyelerinin, kamu yetkililerinin ve diğer paydaş temsilcilerinin katılımıyla İspanya/Pamplona’da sosyal girişimcilik fuarı düzenlenecektir. Ayrıca her ortak, hedef kitle (eğitmenler, eğitimciler, kariyer koçları, kamu görevlileri, üçüncü sektör çalışanları) içerisinde deneyim paylaşımını sağlamak adına Pilot Çalışma’ya katılan bir kişiyi beraberinde getirecektir. Nihai yararlanıcıların (beyaz yakalı çalışan sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişiler) temsilcileri de kapanış konferansına davet edilecektir. Bu son etkinlikte tüm proje ürünleri hedef kitlelere ve alandaki kamu ve özel sektör yetkililerine sunulacaktır. İspanyol ortağımızın (ANEL) geniş iletişim ağı sayesinde kapanış etkinliği esnasında, yerel ve bölgesel medyanın katılımıyla bir basın konferansı verilecektir.

imagen4

Çıktılardan Yararlanma

Temel amacımız, proje bittikten sonra bile, uzun vadede, sosyal girişimcilik alanındaki eğitimli personel aracılığıyla düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişilere sürekli destek sağlamak ve mesleki rehberlik masaları kurmaktır.

Bu sebeple profesyoneller, eğitmenler, eğitimle ilgili kamu ve özel sektör kurumları, dernekler, iş ve işçi bulma kurumları vb. için, proje süresince, Avrupa standartları seviyesinde kullanılabilir, tekrarlanabilir ve yararlı modeller ve araçlar geliştireceğiz. Bu hedefi gerçekleştirmek için de proje ürünlerinin çoğu tüm ortakların dillerine çevrilecek ve proje sitesinden ücretsiz indirilebilir olacaktır. Bu internet sitesi e-öğrenme platformuyla beraber proje ortaklarının web sitelerine bağlantılı olacak böylece diğer kurum/kuruluşlar  ve kişiler de ürünlerimizden yararlanabilecektir.

Beyaz yakalı işçi sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişilere sürekli destek sağlamak amacıyla proje süresi bitiminden sonra en az 1 yıl daha mesleki rehberlik masaları sürdürülecektir. Bu şekilde daha geniş ve farklı gruplardan nihai yararlanıcılarımıza ulaşmış olacağız. Ayrıca, projenin nihai yararlanıcılar üzerindeki etkisini, başka bir deyişle rehberlik masalarımızdan destek alan düşük vasıflı kişilerin kendi işlerini kurup kurmadığını görmek amacıyla proje bitiminden bir yıl sonra tüm ortak kurumlarda bir değerlendirme yapılacaktır.

Ortakların çoğu eğitim fırsatları sunma konusunda deneyimli oldukları için proje bittikten sonra da CA@SE eğitim kurslarını yürütmeye devam edecektir. Bunun yanı sıra çok sayıda eğitimci, kariyer koçu, kamu görevlisi ve üçüncü sektör çalışanları düşük vasıflı kişilere iş kurma ile ilgili nasıl rehberlik edecekleri konusunda eğitilecektir. Mesleki rehberlik masası, projeye dahil olan her kurumda, kalıcı bir referans noktası olarak, faaliyetlerini yürütecektir.

Buna ek olarak projenin sonuçları, proje boyunca veya sonrasında ortakların ağları aracılığı ile etkinliklerde, konferanslarda, toplantılarda, atölye çalışmalarında, seminerlerde ve aynı zamanda e-posta vasıtasıyla, Erasmus+ paylaşım platformu ve medya yoluyla paylaşılacak ve yaygınlaştırılacaktır. Bu da ortak kurumların itibarını, deneyimini ve konuyla ilgili yerel, bölgesel ve ulusal seviyede farkındalığı artıracaktır. Proje aynı zamanda sosyal alanda gelecek projelerde işbirliğini devam ettirebilecek katılımcı kurumlar arasındaki ortaklığın güçlenmesine de yardımcı olacaktır.

Hedef Grup

-Sosyal hizmetler sektöründe çalışan eğitmenler, eğitimciler, kariyer koçları, kamu görevlileri, üçüncü sektör çalışanları

– Projenin nihai yararlanıcıları ise; beyaz yakalı çalışan sektöründeki düşük vasıflı ve alanlarında ustalaşmamış kişiler

Proje Paydaşları

-Halk eğitim merkezleri

-Kamu kurumları

-STK’lar

-Ticaret odaları

-Girişimcilik Dernekleri

-Kar amacı gütmeyen kuruluşlar

-Sendikalar

-Pazarlama/iletişim konusunda uzman kuruluşlar

[Project CASE Documents] yazan yukardaki linke tıklayarak dosyayı indirebilirsiniz.

Sorularınız varsa…